+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Pesten op de werkvloer

Pesten op het werk komt meer voor dan men denkt, het doet afbreuk van de waardigheid van een persoon. Op het werk iemand pesten kan gaan van het slachtoffer nutteloze taken te laten uitvoeren, iemand uitlachen, kleineren of negeren… De gevolgen zijn niet te overzien: hartkloppingen, slaapstoornissen, vermoeidheid… Om dan nog maar te zwijgen van de gevolgen die pesterijen en pesten hebben op emotioneel vlak.

Een privédetective voorkomt dat uw privéleven ontspoort

Ons advies bij vermoedens of sterke aanwijzingen van mogelijk crimineel, immoreel of ongewenst gedrag : Laat u leven niet ontsporen schakel – ook als particulier – een privédetective in. De kosten zijn altijd mogelijk te budgetteren. U weet dus van voren af aan waar u aan toe bent. Wij staan u graag met onze expertise terzijde ten aanzien van de volgende aangehaalde problematieken:

Bij ongewenst seksueel gedrag op het werk, zijn vrouwen driemaal meer het slachtoffer dan mannen. Het kostenplaatje voor een onderneming van pesten op de werkvloer zou gemiddeld ongeveer €120.000 per jaar per pester bedragen.

N

Sinds 1999 een succesvol

N

Wettelijk vergund

N

Discreet en doelgericht

N

Hoog inlevingsvermogen

N

Maximaal resultaat

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?
Neem contact met ons op voor een gratis discreet verkennend gesprek.

Rol privé detective

Wat is pestgedrag, in het bijzonder op de werkvloer ? Het is het herhaaldelijk mishandelen van iemand door een bepaald individu (collega) of een groep collega ‘s (seriepesten). Dit kan gaan van verbale agressie of vernedering (beschimpen, beledigingen, plagerijen, intimidaties), of zelfs sabotage zodanig het slachtoffer zijn werk niet meer naar behoren kan uitvoeren.
De pester wordt ook wel agressor genoemd.

Het pesten gebeurt vaak op heel subtiele wijze, waarbij de agressor(s) zich degelijk voorbereiden en in veel gevallen is het moeilijk een beschuldiging van pesten op de werkvloer hard te maken. Dit in tegenstelling tot het pestgedrag op school. Onder pesten op de werkvloer, kan men tevens ongewenst seksueel gedrag (OSGW) definiëren, dit kan gaan over zowel fysiek als verbaal geweld:
Aanrakingen, lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of Insinuaties, compromitterende foto’s, teksten, video’s,
Slagen en/of verwondingen, verkrachting

Soms gebeurt het dat een ontslagprocedure door de werkgever opgestart tegen de pester, uitmondt in een beschuldiging van pesten door de ontslagen werknemer tegen zijn werkgever.

Een bijkomend probleem is echter dat getuigen dikwijls hun medewerking weigeren te verlenen uit angst voor de negatieve consequenties & represailles van de agressor(s) ten overstaan van hun getuigenverklaring.

Pesten op het werk, wat nu ?

Pesten vereist een directe aanpak en moet in alle opzichten bestreden worden, of het nu gaat over de werkvloer, op school, of elke andere omgeving. Indien er door het pestgedrag zich strafbare feiten voordoen
(bvb. diefstal, vernieling, extreme bedreiging, mishandeling etc.), doet men best direct aangifte bij de politie. Hetzij door de werkgever, het slachtoffer in eigen persoon of indien mogelijk de getroffen werknemer samen met zijn werkgever.

De werkgever wordt in vele gevallen beschouwd als de verantwoordelijke partij om reden dat het pesten op zijn werkomgeving plaatsgrijpt. Daarom kan in deze complexiteit van ongewenst gedrag op het werk, een privédetective consulteren van groot belang zijn. De meest voor de hand liggende manier is het infiltreren van de privédetective op de werkvloer door mee te draaien in het systeem van het bedrijf.

Zodoende komen wij tot de juiste analyse en beogen wij een grondige bewijslast, die u als werkgever in staat stelt om de belastende bewijsstukken voor te leggen op de rechtbank. Pesten op het werk wordt in de praktijk als een serieus probleem erkend. Er is ondertussen een stevig juridisch draagvlak, ons rechtssysteem biedt een voldoende wettelijk kader om pesten in te dijken en bijgevolg te bestrijden. (o.a. via Preventieadviseurs in dienst van het bedrijf).

Echter wacht niet te lang ons te contacteren, indien u signalen opvangt van mogelijk pestgedrag van één van uw werknemers op een ander personeelslid. Hierbij geldt altijd de gouden regel : Voorkomen is beter dan Genezen!

Deze lijst is niet limitatief, voor specifieke vragen kan u steeds vrijblijvend telefonisch contact opnemen.
Onze bewijsvoering in burgerlijke zaken is steeds geldig, zowel voor civiel-als strafrecht

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


Ik accepteer het privacy policy

R

Gratis verkennend gesprek

Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
R

Bespreking van onderzoeksmethode

Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
R

Berekening van het budget

U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget. Zo is het voor beide partijen helder.
R

Ervaren privé detectives

Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen.
R

Rechtsgeldige bewijsstukken

U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
R

Discreet en integer

U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
R

Samenwerking met advocaten

Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

Meest gestelde vragen

Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

 

  • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
  • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
  • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
  • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

  • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
  • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

Wat is de kostprijs van een onderzoek?

Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

Hebt u nog vragen?

U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)