+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Seksueel Misbruik

Heeft u te maken met seksueel misbruik of wilt u iemand helpen waarbij u seksueel misbruik vermoed?
Neem contact op voor een discreet verkennend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Seksueel misbruik?

Seksueel misbruik omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn, zoals gedwongen worden iemand te bevredigen; zich voor iemand moeten uitkleden; intiem aangeraakt worden of gepenetreerd worden.

Gedwongen worden betekent soms dat het slachtoffer lichamelijk overweldigd of bedreigd wordt, zoals bij een aanranding of verkrachting. Een situatie kan dwingend worden ervaren wanneer het slachtoffer bang of afhankelijk is van de dader.

Als u seksueel misbruik vermoedt aarzel dan geen moment om in te grijpen. Natuurlijk bent u beducht voor alle mogelijk gevolgen en de crisis die kan ontstaan na aangifte of de zaak uit handen geven aan bij voorbeeld een detective bureau. Maar realiseer u dat de potentiële schade aan het veronderstelde slachtoffer immens kan zijn en levenslange nasleep heeft.

Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Alleen vermoeden van seksueel misbruik?

Aarzel niet om ons privédetective bureau in te schakelen om bewijsvoering te verzamelen. Wij beschikken over serieuze expertise en weten hoe dit aan te pakken, zonder onnodige schade en beroering te wekken. Wij werken discreet, op de achtergrond en streven ernaar zo snel mogelijk, tegen betaalbare kosten, de bewijsvoering waterdicht te leveren. Zodat u een sterke en sluitende case heeft tegen de dader in de gang naar politie en rechtbank.

Neem uw intuïtie serieus, aarzel niet en laat de schade aan het slachtoffer(s) niet oplopen. Wij staan naast u en bepalen in een gesprek samen met u de ernst van de zaak, de best te volgen aanpak en een voorzien budget. Vanaf dat moment kan het snel gaan en heeft u de best mogelijke stap gezet naar het stoppen van dit grote onrecht.

Aarzel ook niet als u vrijblijvend uw vermoedens met ons telefonisch wenst te bespreken. Alleen dat geeft al een ontlading van innerlijke stress. Er wordt dan reeds een afweging van de mogelijkheden overwogen en uw rol daarin. Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Bel voor gratis consult

+32 479 889 150

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


Ik accepteer het privacy policy

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


Ik accepteer het privacy policy

R

Gratis verkennend gesprek

Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
R

Bespreking van onderzoeksmethode

Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
R

Berekening van het budget

U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget. Zo is het voor beide partijen helder.
R

Ervaren privé detectives

Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen.
R

Rechtsgeldige bewijsstukken

U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
R

Discreet en integer

U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
R

Samenwerking met advocaten

Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

Meest gestelde vragen

Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

 

  • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
  • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
  • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
  • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

  • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
  • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

Wat is de kostprijs van een onderzoek?

Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

Hebt u nog vragen?

U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)