+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Erfeniskwesties

Onderzoek of bewijslast in erfeniskwesties nodig? Neem contact op voor een discreet verkennend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

1. Verdeling erfenis vastleggen met het hele gezin

Erfovereenkomsten zijn niet langer verboden: tijdens uw leven met anderen afspreken hoe u wilt dat uw vermogen na uw dood onder hen wordt verdeeld en die afspraken op papier zetten.

2. Minder inmenging van de overheid over uw erfenisverdeling

Wie kinderen heeft, zal die nog altijd niet tegen hun zin kunnen ont­erven.
Uw kinderen blijven wettelijk beschermde erfgenamen. Maar hun wettelijke minimumdeel bedraagt voortaan altijd de helft van uw nalatenschap.

Wel hebben kinderen voortaan een onderhoudsplicht ten opzichte van hun ouders.

3. Plus- en stiefkinderen betrekken in de erfenis

Stief- of pluskinderen kunnen dan wel erven tegen dezelfde tarieven als biologische kinderen, ze zijn geen wettelijke erfgenamen en al helemaal geen wettelijk beschermde erfgenamen. Plus­ouders moeten een testament opstellen of schenken. Onder het nieuwe erfrecht kan dat perfect.
Ook als de eigen kinderen dat liever anders zien.

Een erfovereenkomst met de kinderen én de pluskinderen opstellen behoort voortaan ook tot één van de mogelijkheden.

4. Geen verschil meer tussen schenken van vastgoed en geld

Wilt u tijdens uw leven al goederen wegschenken? Dat kan perfect. Maar op de dag dat u overlijdt, wordt nagegaan of u niet te vrijgevig bent geweest.
Die evaluatie veroorzaakte vroeger heel wat kopzorgen en onbedoelde scheeftrekkingen, omdat voor roerende goederen de waarde op de dag van de schenking telde, terwijl voor onroerende goederen de waarde op de dag van het overlijden van de schenker in rekening werd gebracht.

5. Oppassen geblazen voor opvolger familiebedrijf

Op de nieuwe algemene regel dat schenkingen gewaardeerd worden op de dag van de schenking, geïndexeerd tot op de dag van het overlijden is er één belangrijke uitzondering: schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik.
In dat geval gebeurt de waardering pas op de dag dat de begiftigde ook het vruchtgebruik verwerft. Meestal is dat op de dag dat de schenker overlijdt, tenzij hij vroeger aan dat vruchtgebruik zou verzaken.

6. Teruggave van geschonken goederen

Schenkingen worden voortaan in waarde en niet langer in natura verrekend als blijkt dat iemand te veel geschonken kreeg. De andere erfgenamen kunnen daardoor niet langer aanspraak maken op het goed zelf, maar zullen ter compensatie als schuld­eiser recht hebben op een enveloppe met geld.

Omgekeerd hoeft iemand die goederen geschonken kreeg zich geen zorgen meer te maken dat andere erfgenamen op de dag dat de schenker overlijdt, plots dat geschonken goed zullen komen op­eisen.

7. Nieuw huwelijk hoeft erfrechten kinderen niet langer te dwarsbomen

Door te trouwen promoveert u uw partner tot wettelijke erfgenaam. Als u niets regelt, erft die partner het vruchtgebruik op uw nalatenschap. Uw kinderen erven daardoor niet langer de na­latenschap in volle eigendom, maar alleen de blote eigendom.

8. Meer solidariteit tussen echtgenoten, ook bij scheiding van goederen

Huwt u met scheiding van goederen, dan bouwt u tijdens het huwelijk geen gemeenschappelijk vermogen op, maar zijn er slechts twee vermogens: dat van elke echtgenoot afzonderlijk. Die strikte scheiding heeft haar troeven, bijvoorbeeld doordat de zelfstandige zijn partner kan beschermen tegen schuldeisers voor het geval er met het bedrijf iets zou mislopen. Maar als een van beide partners minder verdient of zijn carrière opzijzet om voor de kinderen te zorgen, riskeert die laatste met lege handen achter te blijven bij bijvoorbeeld een scheiding.

9. Vennootschap maakt geen verschil meer bij huwelijk met zelfstandige

Bent u gehuwd onder het wettelijke stelsel, dan behoort datgene wat beide echtgenoten verdienen tijdens het huwelijk tot het gemeenschappelijk vermogen. Elke partner is voor de helft eigenaar van dat gemeenschappelijk vermogen, ongeacht welke partner dat inkomen verdiende.

10. Vlaanderen maakt erven minder duur

Vlaanderen hervormt de manier waarop de erfbelasting berekend wordt. Dat is niet toevallig, want Vlaanderen wil met de hervorming de grotere flexibiliteit ondersteunen die het nieuwe erfrecht biedt.

Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Bel voor gratis consult

+32 479 889 150

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  Wilt u bepalen wie wat van u erft? Dat kan door een onderzoek te voeren naar een toekomstige begunstigde. In september 2018 is de wetgeving betreffende erfenissen grondig gewijzigd, waardoor u een grotere vrijheid heeft verworven bij het vastleggen van uw testament. Hieronder vindt u de tien voornaamste veranderingen. Heeft u vragen of wenst u een dergelijk onderzoek te starten, contacteer Kronos et Veritas voor meer informatie omtrent deze materie.– Bron: De Tijd Erfenisgids

  Gratis verkennend gesprek

  100% discreet en vertrouwelijk.


   Ik accepteer het privacy policy

   R

   Gratis verkennend gesprek

   Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
   R

   Bespreking van onderzoeksmethode

   Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
   R

   Berekening van het budget

   U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
   Zo is het voor beide partijen helder.

   R

   Ervaren privédetectives

   Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
   R

   Rechtsgeldige bewijsstukken

   U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
   R

   Discreet en integer

   U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
   R

   Samenwerking met advocaten

   Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

   Meest gestelde vragen

   Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
   Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
   Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
   Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

   Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

   De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

   Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

   Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

    

   • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
   • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
   • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
   • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

   KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

   Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

   Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

   Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

   • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
   • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
   • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

   Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

   Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

   In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

   Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

   De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

   Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

   Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

   Wat is de kostprijs van een onderzoek?

   Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

   Hebt u nog vragen?

   U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

   Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

   Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)