+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Absenteïsme & Ziekteverzuim

Heeft u vermoedens van onterechte ziek meldingen en absenteïsme en wilt u graag uitsluitsel en bewijs?
Neem contact op voor een discreet verkennend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Absenteïsme & ziekteverzuim controleren

Constateert u dat een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt door zich bijvoorbeeld heel vaak ziek te melden? Vermoedt u dat de betreffende werknemer mogelijk fraude pleegt door aan te geven ziek te zijn, terwijl deze in werkelijkheid niet objectief vaststelbaar ziek is en zich ook niet ziek voelt? Dan is er sprake van arbeidsverzuim. Zakelijk detective-onderzoek laten uitvoeren kan het ziekteverzuim aanzienlijk verlagen en geeft discreet inzicht in de oprechtheid van uw medewerker(s).

Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Mogelijke oorzaken van arbeidsverzuim

De voorbije tien jaar is het ziekteverzuim in Antwerpen en gans België in het algemeen aanzienlijk gestegen. Absenteïsme is een groot probleem voor vele bedrijven en het blijkt een lastige zaak om het arbeidsverzuim terug te dringen. Enkele veelvoorkomende oorzaken van onrechtmatig ziekteverzuim zijn:

 • Arbeidsconflict met de werkgever
 • Zwart werken bij andere werkgever
 • Lage motivatie, uitgekeken op de job
 • Vergrijzing
 • Te hoge werkbelasting
 • Stress en burn-out
 • Fysieke aandoeningen
 • Slechte thuissituatie
 • Verslavingen (roken, alcohol)
 • Discriminatie en pesten op het werk
 • Ongewenst gedrag

Juridische stappen tegen frauduleus absenteïsme

Na het vaststellen van onrechtmatig ziekteverzuim stellen wij een rechtsgeldig rapport op, waarmee u juridische stappen kan ondernemen en indien gewenst de werknemer kan ontslaan. Frauduleus absenteïsme gaat van kwaad naar erger. Laat daarom professioneel onderzoek uitvoeren en krijg meer duidelijkheid.

Uw intentie is het arbeidsverzuim in uw bedrijf sterk te verlagen. Daar helpen wij u graag bij. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Ziekteverzuim of frauduleus absenteïsme gaat van kwaad naar erger, hierbij zijn duur en frequentie van belang. Door een professioneel onderzoek scheppen wij duidelijkheid voor u.

Onrechtmatig ziekteverzuim

Het is belangrijk om de zwaarwichtigheid van de onrechtmatige afwezigheid vast te leggen. Zeker als de werknemer werkzaamheden voor een andere werkgever uitvoert. Misschien doet de werknemer zwart werk tijdens de uren waarin hij of zij normaliter gebonden is aan het arbeidscontract met u. Onrechtmatig ziekteverzuim is zeer oneerbiedig van de werknemer naar zijn werkgever toe, maar ook ten opzichte van collega’s. Immers:

 • Personeel dat beschikbaar zou zijn, daagt plotseling niet op
 • Vervanging is niet snel te regelen
 • Kostprijs ligt hoog door niet gepresteerde uren
 • Productiviteit van het bedrijf gaat omlaag
 • Indirecte kosten door kwaliteitsverlies
 • Collega’s raken gedemotiveerd door onder meer stijgende werkdruk en overuren, en minder focus op eigen prestaties

Ziekteverzuim verlagen?

Om onrechtmatig ziekteverzuim tegen te gaan, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Zo niet, wordt een incidenteel ziekteverzuim vaak een gewoonte. Wij kunnen middels zakelijk detective-onderzoek voor u nagaan of uw ‘zieke’ personeelslid daadwerkelijk thuis is, of ondertussen voor eigen rekening of zelfs voor een concurrerend bedrijf werkt of bezig is met privé-aangelegenheden.

Wij zijn een wettelijk vergund privédetective kantoor en gebonden aan de geheimhoudingsplicht. U kunt altijd vertrouwen op eerlijkheid, vertrouwen en heldere communicatie. Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Bel voor gratis consult

+32 479 889 150

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  Privédetectives doen onderzoek naar de tijdsbesteding van de werknemer tijdens zijn ziekteverlof en dusdanig geen onderzoek naar de ziekte op zich.

  Gratis verkennend gesprek

  100% discreet en vertrouwelijk.


   Ik accepteer het privacy policy

   R

   Gratis verkennend gesprek

   Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
   R

   Bespreking van onderzoeksmethode

   Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
   R

   Berekening van het budget

   U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
   Zo is het voor beide partijen helder.

   R

   Ervaren privédetectives

   Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
   R

   Rechtsgeldige bewijsstukken

   U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
   R

   Discreet en integer

   U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
   R

   Samenwerking met advocaten

   Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

   Meest gestelde vragen

   Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
   Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
   Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
   Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

   Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

   De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

   Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

   Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

    

   • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
   • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
   • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
   • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

   KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

   Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

   Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

   Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

   • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
   • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
   • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

   Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

   Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

   In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

   Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

   De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

   Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

   Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

   Wat is de kostprijs van een onderzoek?

   Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

   Hebt u nog vragen?

   U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

   Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

   Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)