+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Kronos et Veritas

Over ons

Kronos et Veritas privédetectives is in 1999 opgericht.
Sindsdien zijn wij – volledig vergund en gecertificeerd – onafgebroken aan de slag als privédetective voor particulieren en bedrijven en instellingen. Steeds gemotiveerd en resultaatgericht.
Elke zaak die wij in behandeling nemen is uniek en behandelen wij ook als zodanig. Elke observatie, elke rechercheopdracht, elk detective-dossier vindt plaats onder verschillende omstandigheden, die aanpassingsvermogen vereisen. Scherp en doortastend handelen, betrouwbaar en gefocust aansturen op resultaat.

Anno vandaag beschikt Kronos et Veritas over meer dan 20 jaar professionele ervaring met een indrukwekkende succes score. 
Daarom maakt Kronos et Veritas het cruciale verschil, ook in ogenschijnlijk complexe en/of zogenaamd moeilijke dossiers.

 Trouw aan onze kernwaarden

 • Gediplomeerd als wij zijn, werken wij uitsluitend met wettelijk vergunde privédetectives die alle integere vakbekwame mensen zijn. Onderzoekers die zowel particuliere zaken als bedrijfsgerelateerde zaken correct, betrokken en persoonlijk behartigen.
 • Wij nemen 100% verantwoordelijkheid voor uw dossier. Wij maken vooraf concrete afspraken en komen die vanzelfsprekend na. Het belang van u als cliënt is het enige dat ons voor ogen staat. Uw succes is ons succes.
 • Wij voeren ons specialisme uit door middel van een grondige, unieke aanpak, strategisch en resultaatgericht.
 • Glasheldere communicatie met u, de cliënt of de door u aangestelde, is van primordiaal belang; wij zeggen u wat kan en doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.
 • Resultaat boeken, een sterke prestatie neerzetten, dat is ons doel en daar gaan wij voor.

Kronos et Veritas garandeert een degelijke en moderne service

Detective Bureau geleid door twee generaties detectives

Onze onderzoeken worden geleid en gecoördineerd door
twee generaties privédetectives van de familie ’t Jampens.
Al meer dan 20 jaar staan zij in het vak.

Zij kennen de recherche- en detectivewereld als geen ander en beschikken over de kennis en kunde om uw project, uw onderzoek succesvol te leiden. Kronos et Veritas is een gecertificeerd detectivekantoor in Frankrijk waardoor wij ook Franstalig
privé-onderzoek van hoge kwaliteit kunnen garanderen 
(Frans Licentienummer CAR-075-2019-02-03-20140369425).

Bijscholen om voorop te blijven lopen

Enkel teren op ervaring gaat niet meer de dag van vandaag.
De afgelopen jaren zagen wij de wereld (en onze sector) razendsnel evolueren. Door constante bijscholing en opvolging van de nieuwste technieken, wetgeving en apparatuur evolueren wij mee.
Zo merken wij in onze dossiers de constante stijging van stalking o.a. veroorzaakt door de opkomende sociale media.

Onze huidige werkmethode is onderworpen aan sterke modernisering.
Zo wordt een personenonderzoek tegenwoordig steevast aangevuld met computeranalyses en research naar online profielen en activiteiten.

Bekijk onze werkmethode-pagina en zie hoe wij te werk gaan.

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  R

  Gratis verkennend gesprek

  Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
  R

  Bespreking van onderzoeksmethode

  Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
  R

  Berekening van het budget

  U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
  Zo is het voor beide partijen helder.

  R

  Ervaren privédetectives

  Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
  R

  Rechtsgeldige bewijsstukken

  U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
  R

  Discreet en integer

  U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
  R

  Samenwerking met advocaten

  Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

  Meest gestelde vragen

  Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
  Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
  Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
  Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

  Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

  De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

  Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

  Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

   

  • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
  • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
  • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
  • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

  KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

  Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

  Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

  Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

  • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
  • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

  Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

  Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

  In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

  Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

  De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

  Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

  Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

  Wat is de kostprijs van een onderzoek?

  Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

  Hebt u nog vragen?

  U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

  Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

  Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)